PHÍ DỊCH VỤ

Trở thành khách hàng của chúng tôi, nhận ngay ưu đãi bất ngờ

Gói cơ bản

Thu nhập phản hồi từ khách hàng đa kênh

Gói chuyên sâu

Tương tác hai chiều với khách hàng

Gói toàn diện

Lập báo cáo theo dõi & phân tích tình hình tự động

Omnichannel feedback (Website, Platform, Mobile, SMS, Email) EASILY CAPTURE FEEDBACK AT EACH KEY MOMENT
Intuitive survey builder DESIGN, TEST, MODIFY, AND LAUNCH RESEARCH
Advanced targeting ENGAGE BASED ON PROFILE AND BEHAVIORAL CRITERIA
Role-based dashboards MANAGE PERFORMANCE WITH FLEXIBLE ROLE-BASED VIEWS
Driver iQ IDENTIFY THE KEY DRIVERS OF SATISFACTION AND BEHAVIOR
Closed loop follow up RESPOND TO CUSTOMER FEEDBACK AND TRACK RESULTS
Respondent management MANAGE OUTREACH AND OPTIMIZE RESPONSE RATES
Stats iQ EASILY CONDUCT ADVANCED STATISTICAL ANALYSIS
Text iQ AUTOMATICALLY IDENTIFY INSIGHTS IN YOUR VERBATIM
Pricing / 12-month License Fee: 25,000 survey responses per year 5 dashboard users Unlimited C-Journey Admin Users Implementation & SMS distribution costs are not included in this table

Gói cơ bản

Thu nhập phản hồi từ khách hàng đa kênh

Omnichannel feedback (Website, Platform, Mobile, SMS, Email) EASILY CAPTURE FEEDBACK AT EACH KEY MOMENT
Intuitive survey builder DESIGN, TEST, MODIFY, AND LAUNCH RESEARCH
Advanced targeting ENGAGE BASED ON PROFILE AND BEHAVIORAL CRITERIA
Role-based dashboards MANAGE PERFORMANCE WITH FLEXIBLE ROLE-BASED VIEWS
Driver iQ IDENTIFY THE KEY DRIVERS OF SATISFACTION AND BEHAVIOR
Closed loop follow up RESPOND TO CUSTOMER FEEDBACK AND TRACK RESULTS
Respondent management MANAGE OUTREACH AND OPTIMIZE RESPONSE RATES
Stats iQ EASILY CONDUCT ADVANCED STATISTICAL ANALYSIS
Text iQ AUTOMATICALLY IDENTIFY INSIGHTS IN YOUR VERBATIM
Pricing / 12-month License Fee: 25,000 survey responses per year 5 dashboard users Unlimited C-Journey Admin Users Implementation & SMS distribution costs are not included in this table

Gói chuyên sâu

Tương tác hai chiều với khách hàng

Omnichannel feedback (Website, Platform, Mobile, SMS, Email) EASILY CAPTURE FEEDBACK AT EACH KEY MOMENT
Intuitive survey builder DESIGN, TEST, MODIFY, AND LAUNCH RESEARCH
Advanced targeting ENGAGE BASED ON PROFILE AND BEHAVIORAL CRITERIA
Role-based dashboards MANAGE PERFORMANCE WITH FLEXIBLE ROLE-BASED VIEWS
Driver iQ IDENTIFY THE KEY DRIVERS OF SATISFACTION AND BEHAVIOR
Closed loop follow up RESPOND TO CUSTOMER FEEDBACK AND TRACK RESULTS
Respondent management MANAGE OUTREACH AND OPTIMIZE RESPONSE RATES
Stats iQ EASILY CONDUCT ADVANCED STATISTICAL ANALYSIS
Text iQ AUTOMATICALLY IDENTIFY INSIGHTS IN YOUR VERBATIM
Pricing / 12-month License Fee: 25,000 survey responses per year 5 dashboard users Unlimited C-Journey Admin Users Implementation & SMS distribution costs are not included in this table

Gói toàn diện

Lập báo cáo theo dõi & phân tích tình hình tự động

Omnichannel feedback (Website, Platform, Mobile, SMS, Email) EASILY CAPTURE FEEDBACK AT EACH KEY MOMENT
Intuitive survey builder DESIGN, TEST, MODIFY, AND LAUNCH RESEARCH
Advanced targeting ENGAGE BASED ON PROFILE AND BEHAVIORAL CRITERIA
Role-based dashboards MANAGE PERFORMANCE WITH FLEXIBLE ROLE-BASED VIEWS
Driver iQ IDENTIFY THE KEY DRIVERS OF SATISFACTION AND BEHAVIOR
Closed loop follow up RESPOND TO CUSTOMER FEEDBACK AND TRACK RESULTS
Respondent management MANAGE OUTREACH AND OPTIMIZE RESPONSE RATES
Stats iQ EASILY CONDUCT ADVANCED STATISTICAL ANALYSIS
Text iQ AUTOMATICALLY IDENTIFY INSIGHTS IN YOUR VERBATIM
Pricing / 12-month License Fee: 25,000 survey responses per year 5 dashboard users Unlimited C-Journey Admin Users Implementation & SMS distribution costs are not included in this table